Šta je izomorfizam? homomorfizam?

Šta je izomorfizam? homomorfizam?

 1. Homomorfizam (od homo ... i grč. Morphe oblik, forma), koncept matematike i logike, koji je nastao prvo u algebri, ali pokazao se vrlo važnim za razumijevanje strukture i područja moguće primjene ostalih grana matematike.
 2. Homomorfizam izomorfizma
  Значение слова "ИЗОМОРФИЗМ ГОМОМОРФИЗМ":
  HOMOMORFIZAM ISOMORFIZMA (grčki isos je isto, ho-moios sličan i morfe oblik) su pojmovi koji karakteriziraju podudarnost između struktura objekata. Dva sistema koja apstraktno razmatraju prirodu svojih sastavnih elemenata. međusobno su izomorfni ako svakom elementu prvog sustava odgovara samo jedan element drugog i svakom povezivanju u jednom sustavu odgovara veza u drugom, i obrnuto. Takva se korespondencija jedan na jedan naziva I. Potpuna I. može biti, na primjer, između apstraktnih, idealiziranih objekata. podudaranje između geometrijske figure i njenog analitičkog izraza u obliku formule. I. nije povezan sa svim, već samo s određenim svojstvima i odnosima uspoređenih objekata utvrđenih u kognitivnom aktu, koji se mogu razlikovati u drugim odnosima i svojstvima. G. razlikuje se od I. po tome što je dopisivanje objekata (sistema) nedvosmisleno samo u jednom pravcu. Stoga je homomorfna slika nepotpuno, približno mapiranje strukture originala. Takav je, na primjer, odnos karte i terena, između zapisa i njegovih izvornih, zvučnih vibracija zraka. Koncepti I. i G. naširoko se koriste u matematičkoj logici i kibernetiki, fizici, hemiji i drugim poljima znanja. U teoriji znanja ovi se pojmovi koriste u analizi sličnosti (korespondencija) između slike i predmeta, teorije i objekta, u analizi preobražaja informacija. I. i G. usko su povezani s pojmovima modela (Modeliranje). signal, slika (odraz, idealno), adekvatnost.
 3. Ukratko, homomorfna slika grupe je izomorfna faktorskoj grupi, s obzirom na jezgru homomorfizma
 4. ovo se odnosi na mapiranje .. log logika
 5. Гомоморфизм Изоморфизм — логико-математические понятия, выражающие уподобление (гомоморфизм) либо одинаковость (изоморфизм) строения систем. Две системы А и В называются изоморфными, если между их элементами, а также функциями, свойствами и отношениями, имеющими смысл для этих систем, существует или может быть установлено взаимно-однозначное соответствие. Для изоморфных систем A и В выполняются следующие условия: 1) каждому элементу о из A соответствует единственный элемент b из В, и наоборот; 2) каждой функции f, определенной на элементах А и принимающей значения в А, соответствует единственная функция g, определенная на элементах В, и наоборот; 3) каждому свойству Р, которым обладают к.-л. элементы системы А, соответствует взаимно-однозначное свойство элементов В, и наоборот. Ослабление перечисленных условий, скажем, требование взаимно-однозначного соответствия только в одну сторону, приводит к более общему, но и более слабому отношению Г. Изоморфный образ полностью воспроизводит отображаемую систему, напр., зеркальное отображение изоморфно отображаемому предмету, схема радиоприемника изоморфна самому приемнику. Гомоморфный образ лишь отчасти похож на свой оригинал, напр., карта местности воспроизводит лишь некоторые черты этой местности, перевод языкового текста лишь отчасти похож на оригинал. Всякий И. есть Г., но не наоборот.
 6. I kada ljudi nauče da se penju na Wikipediji
 7. Iskreno, ne znam. To je o morfizmu sa ženama ...
  Šta je to izomorfizam? homomorfizam? poklapa se samo jedan sistem

  Mogu reći.
  I od? Također homo?
  Ne krivi mene!

Učitavam ...

Dodajte komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. DZD ± Ñ Ð · Ð ° Ñ,ÐμÐ »ÑŒÐ½Ñ <Ðμ пол Ñ Ð¿Ð¾Ð¼ÐμÑ ‡ ÐμÐ½Ñ < *